Cedar Springs Chiropractic complies with Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. For assistance, please call 1-214-528-1900 (TTY: 1-214-528-1900).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-214-528-1900 (TTY: 1-214-528-1900).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-214-528-1900 (TTY: 1-214-528-1900).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-214-528-1900 (TTY:1-214-528-1900)。

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-214-528-1900 (TTY: 1-214-528-1900)번으로 전화해 주십시오

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-214-528-1900) رقم .1-214-528-1900 :والبكم الصم ھ

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ Ú©Ùˆ زبان Ú©ÛŒ مدد Ú©ÛŒ خدمات مفت میں دستیاب ہیں Û” کال کریں 1-214-528-1900  (TTY: 1-214-528-1900).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-214-528-1900 (TTY: 1-214-528-1900).

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-214-528-1900 (ATS : 1-214-528-1900).

ध्यान दें:  à¤¯à¤¦à¤¿ आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-214-528-1900 (TTY: 1-214-528-1900) पर कॉल करें।

s توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو Ù…ÛŒ کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس         1-214-528-1900 (TTY: 1-214-528-1900) با. باشد Ù…ÛŒ ف

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-214-528-1900 (TTY: 1-214-528-1900).

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-214-528-1900 (TTY: 1-214-528-1900).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-214-528-1900 (телетайп: 1-214-528-1900).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-214-528-1900(TTY:1-214-528-1900)まで、お電話にてご連絡ください。

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-214-528-1900 (TTY: 1-214-528-1900).

Dr. Steven Tutt, Chiropractor - Dallas, Cedar Springs Chiropractic, 4245 Cedar Springs, Dallas TX, 75219 214-528-1900